Wanneer de schoolsituatie belemmeringen aan het licht brengt, die niet in de dyslexieverklaring zijn opgenomen en waarvoor de leerling begeleiding of faciliteiten nodig heeft, kunnen betrokkenen (leerling, ouders, school) de (GZ)-psycholoog of orthopedagoog hiervan op de hoogte stellen.

Deze kan aanvullend onderzoek doen, maar meestal weten zorgcoördinatoren van de scholen, rt-ers en vakdocenten vaak veel beter dan de GZ-psycholoog welke belemmeringen de leerling ondervindt. Zij kunnen een advies voor de GZ-psycholoog opstellen. Deze zal het advies kritisch beoordelen en dit na eventueel een gesprek met de leerling, ouders en/of school bekrachtigen en de dyslexieverklaring aanpassen.

Op grond van artikel 55 moet de verklaring door "… een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog" afgegeven worden.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.