Uiteraard kan dyslexie ook bij allochtone leerlingen worden vastgesteld. Wel komt het er in het diagnostisch proces op aan dat een eventuele achterstand in lezen en spellen wordt bezien in het licht van het niveau van tweede-taalverwerving van de leerling.

Wanneer de taalvaardigheid van allochtone leerlingen geen ernstige achterstand vertoont in vergelijking met leeftijdgenoten, kan dezelfde procedure gevolgd worden als bij autochtone leerlingen. Daarbij is het nog wel van belang om een kritisch onderscheid te maken tussen het lezen en spellen van woorden. Bij het lezen van woorden wordt met name een beroep gedaan op de onderliggende fonologie van woorden, een aspect dat tweede-taalleerders relatief snel onder de knie krijgen. Bij het spellen wordt een groter beroep gedaan op de kennis van de morfologie van de tweede taal die minder snel wordt aangeleerd.

In de praktijk blijken allochtone leerlingen wat het lezen van woorden betreft nagenoeg hetzelfde uit te komen als autochtone leeftijdgenoten. Bij het onderdeel spelling blijkt echter vaak sprake van een achterstand die het gevolg is van hun (beperkte) taalachterstand. In de diagnostiek dient hiermee rekening te worden gehouden.

Wanneer er (nog) grote achterstanden zijn met betrekking tot uitspraak, woordvorming en auditieve vaardigheden, is het van belang daar eerst gericht aandacht aan te besteden. Blijkt de leerling persistent veel moeite te hebben met het aanleren van genoemde vaardigheden, dan dient vervolgens te worden vastgesteld of er sprake is van een specifieke taalstoornis (ESM), dan wel van dyslexie.

Staat uw vraag hier niet bij en gaat uw vraag over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw vraag stellen via het contactformulier.

Betreft uw vraag een ander onderwerp, dan kunnen ouders terecht bij het Steunpunt Dyslexie van Landelijke Oudervereniging Balans. Leerkrachten en docenten bij het Masterplan Dyslexie.

Volwassenen met dyslexie kunnen terecht bij Handicap en Studie en Impuls en Woortblind. Gaat uw vraag over het wel of niet ten onrechte weigeren van faciliteiten dan kunt u terecht bij het College voor de Rechten van de Mens

Voor vragen over de vergoede behandeling zie de site van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

De SDN is niet in staat andere vragen dan over (de toepassing van) wetenschappelijke kennis en inzichten met betrekking tot dyslexie te beantwoorden. Wanneer uw vraag daar niet onder valt, dan kunnen wij deze helaas niet beantwoorden.